Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Покана за провеждане на общо събрание - 25.02.2023 г. / Променен час на провеждане!

  24

  яну

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

              Председателят на управителният съвет /УС/ на Сдружение с нестопанска цел РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР, с ЕИК 115671935 на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 45 от Устава на Сдружението и в изпълнение на решение на УС на сдружението от 24.01.2023 г. по протокол № 2, свиква Общо събрание на членовете на клуба, което ще се проведе на 25.02.2023 г. от 13:00 часа в административната сграда на ДЛС Тракия, в конферентната зала при следния дневен ред:


  1. Приемане на отчет на УС за дейността му за периода през 2020-2022 година и приемане на ГФО за тези периоди.
  2. Приемане на доклад от касиера за финансовото състояние на сдружението.
  3.  Приемане на редовни членове.
  4.  Приемане на решение за изключване на членове на Сдружението.
  5. Приемане на на нови членове.
  6. Уточняване мястото на провеждане на пролетни изпитания VJP през 2023 г. и приемане на решение в тази връзка.
  7. Разглеждане на въпроса за съдийските карти и при нужда - приемане на решение в тази връзка.
  8. Презентация на предстоящото издаване на книгата „Оценяване на формата и косъма на кучета от породата германски дратхаар" от Норберт Фойербах.
  9. Разглеждане на въпроса за нерегламентираното ползване на мъжки кучета влезли в развъдна пригодност и при нужда - приемане на решение в тази връзка.
  10. Обсъждане на текущи въпроси.

  Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 46 от Устава на сдружението при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

  Дата: 24.01.2023 г.

  Председател на УС:
  Георги Христозов  Можете да изтеглите поканата от тук.

   

   « Всички събития