Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Покана за провеждане на Общо събрание на 21 юни 2020 г.

  19

  май

   

  Уважаеми колеги,

   

  УС на СНЦ РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР, с ЕИК 115671935, свиква на основание чл.49 и следващите от Устава и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ Общо отчетно-изборно събрание на клуба, което ще се проведе на 21.06.2020 г. от 10:00 часа в гр. Асеновград, в конферентната зала на ЛСК „Четиридесетте извора" при следния дневен ред:

   

  1. Отчет на УС за дейността през 2019 г. и очтет за целия мандат на управление 2015-2019 г. Представяне на Годишният финансов отчет на сдружението за 2019 г. Проект за решение: Приема Отчет за дейността на УС за 2019 г. и за целият мандат на управление 2015-2019 г. Приема годишният финансов отчет на сдружението за 2019 г.

  2. Доклад на председателя на контролно-ревизионната комисия за 2019 г. Проект за решение: Приема за сведение доклад на председателя на контролно-ревизионната комисия за 2019 г.

  3. Изключване на членове, отпаднали според Чл.40 /1/ т.3 от Устава на сдружението. Проект за решение: Изключва от сдружението членовете, който са отпаднали по реда на Чл.40 /1/ т.3 от Устава на сдружението.

  4. Гласуване предложение на УС относно прекратяване на членството на сдружението в Българска федерация по кинология. Проект за решение: Прекратяване на членството на сдружението в Българска федерация по кинология.

  5. Промяна на устава. Проект за решение: Приема предложените промени в устава и гласува нов устав с отразени в него всички промени.

  6. Избор на председател на Управителния съвет. Проект за решение: Избира председател на УС на сдружението.

  7. Избор на Управителен съвет. Проект за решение: Избира членове на УС на сдружението.

  8. Прием на нови членове. Проект за решение: Приема нови членове на сдружението.

  9. Разглеждане на въпроса за нерегламентираното ползване на мъжки кучета, влезли в развъдна пригодност.

  10. Разни.

   

  Съгласно Чл.50 от Устава на сдружението при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

  Всички документи относно дневният ред са на разположение на членовете на сдружението в седалището и адреса на управление: гр. Асеновград, ул. „Оборище" № 40 и на входа на хотелски комплекс „Четиридесетте извора".

   

  Предложения и допълнения към дневния ред, промените на устава и точка разни моля изпращайте на имейл: rkdd@drahthaar.bg

   

  Покана за общо събрание можете да свалите от тук

  Проекто устав можете да свалите от тук

   

   « Всички събития