Предстоящи събития

РЕКЛАМА • ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  19

  фев

  Уважаеми Колеги,

  управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР, с ЕИК 115671935, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на клуба, което ще се проведе на 28.03.2020 г. от 10:00 часа в гр.Асеновград, в конферентната зала на ЛСК „ Четирдесетте Извора " при следният дневен ред:


  1. Отчет на УС за дейността през 2019 година и очтет за целия мандат на управление 2015-2019 година;

  2. Доклад на председателя на контролно-ревизионната комисия .

  3. Изключване на членове отпаднали според Чл.40 /1/ т.3 от устава на сдружението.

  4. Гласуване от ОС по предложение на УС относно излизането на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР от Българска Федерация по Кинология

  5. Промяна на устава. Проектоустава ще се сведе до знанието на членовете на Общото Събрание на страницата на сайта на клуба и на местата за обявяване а именно гр. Асеновград, ул. „Оборище" № 40 и на входа на хотелски комплекс „Четирдесетте извора"

  6. Избор на Председател на Управителния съвет.

  7. Избор на Управителен съвет.

  8. Почивка 30 минути.

  9. Обявяване на новият Управителен съвет.

  10. Прием на нови членове.

  11. Разглеждане на въпроса за нерегламентираното ползване на мъжки кучета влезли в развъдна пригодност.

  12. Разни.

   

  Съгласно Чл.50 от устава на сдружението при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

  Предложения и допълнения към дневния ред , промените на устава и точка разни моля изпращайте на имейл : rkdd@drahthaar.bg

   

  Покана за общо събрание можете да свалите от тук

  Проекто устав можете да свалите от тук

   

   « Всички събития