Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Покана за участие в 86-тото интернационално изпитание за развъдна пригодност Хегевалд Ифецхайм/Бюл 02 – 05 октомври 2019 г.

  26

  юни

   

  Покана за участие

  в 86-тото интернационално изпитание за развъдна пригодност Хегевалд

  Ифецхайм/Бюл

  02 - 05 октомври 2019 г.

   

   

  Организатор

  Съюз Германски Дратхаар - Verein Deutsch-Drahthaar e.V - VDD-

  Провежда се от

  Съюз Германски Дратхаар, група Баден

  Патрон

  Петер Хаук, член на Ландтага

  Министър на селските райони и потребителската защита, Баден-Вюртемберг

  Ръководител на изпитанието

  Бернд Крес

  Им Бигартен 14

  79367 Вайсвайл

  Тел. 0176-78583293

  Заместник-ръководител на изпитанието

  Матиас Шац

  Им Багерлох 2

  76275 Етлинген

  Тел. 0174-3257190

   

  Сахим Фочич

  Вили Шертле Ринг 8

  76467 Битигхайм

  Тел. 0173 3283185

  Централа

  Хиподрум Ифецххайм

  Ренбанщрасе 16

  76473 Ифецхайм

   

  Сметка за операциите по търсене Хегевалд

  Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

  IBAN: DE46 6805 0101 001 8379 16

  BIC: FRSPDE66XXX

  Основание: Хегевалд 2019

   

  Правилник за съюзни изпитания за ловна пригодност, версия 2018 г. Заешката следа подлежи на задължително оценяване. Класирането се разпределя на: издържало Хегевалд (HW), не изпълнило HW-критерии, издържало HZP и не издържало. В оценката Хегевалд класирането се изчислява на база точки за работа съгласно Правилника за съюзни изпитания за ловна пригодност, плюс полвината от точките, получени за форма и косъм. При равен брой точки в оцеката Хегевалд класирането става по точки за постижения, глас, възраст, а извън оценката Хегевалд - по глас, възраст. Тук се оценява само гласът, удостоверен в рамките на Хегевалд.

   

  Основание за изключване:

  Спазването на местите разпоредби на Закона за лова на Баден Вюртемберг е задължително.

   

  Условия за допускане до участие:

  1. Кучетата трябва да са вписани в развъдната книга на Съюза Германски Дратхаар или в чуждестранна развъдна книга, призната от съюза и от FCI.

  2. Трябва да са уникално идентифицирани и купирани от съображения за хуманно отношение към животните.

  3. Трябва да са родени на или след 01.10.2017 г.

  4. а) Собствениците и водачите на кучета трябва да членуват във VDD.

  б) Групата на водача отговаря за обявяването. Тя проверява, дали условията за допускане са изпълнени. При наличие на наложителни причини, по взаимно съгласие изпитанието за Хегевалд може да се завърши и при друга група.

  5. Покриване на задължителни критерии - минимални изисквания

  а) успешноиздържан VJP изпит с минимум 65 точки, като оценките за работа по заешка диря, използване на носа и търсене трябва да са минимум "много добър" (9-11 точки). Тези условия трябва да са показани в условията на VJP;

  б) В рамките на теста за работа във вода на обявяваната група кучетата трябва да са преминали успешен тест за устойчивост при изстрел на вода, търсене на изгубен дивеч в обрасъл водоем и претърсване с патица в обрасъл водоем (тест за Хагевалд). За всички изключения се изисква решение на управителния съвет ;

  в) оценяване за форма и косъм: да получи минимум оценки добър/добър и да има ясно изразена брада.

  г) кучето трябва да е освободено от HD и OC(D) съгласно чл. 25.1 от Правилника за развъдна пригодност на VDD.

  д) условията за развъдна пригодност трябва да са налице съгласно актуалния Правилник за развъдна пригодност на VDD.

  е) кучетата на възраст до 15 месеца получават временна оценка за форма и косъм. Окончателната оценка се дава на развъдна изложба, след достигане на минималната възраст.

   

  6. Регистрации за кучета от чужбина, с изключение на САЩ, Канада:

  а) Кучетата се регистрират през националния съюз при главния отговорник по развъдна дейност

  б) водачът им не трябва да живее в Германия

  в) трябва да имат VJP удостоверение или удостоверение от еквивалентно изпитание

  г) трябва да бъдат тествани във вода за: 1. Устойчивост при изстрел; 2. Търсене на изгубен дивеч; претърсване с патица;

  д) трябва да са купирани

  е) трябва да са уникално идентифицирани (татуировка, чип)

  ж) трябва да притежават удостоверение за злоба или удостоверение за злоба към хищници;

  з) кучетата трябва да са освободени от HD и OC(D), не трябва да имат и дефекти, които ги правят негодни за развъждане;

  и) родителите и техните родител трябва да са освободени от HD и OC(D), не трябва да имат и дефекти, които ги правят негодни за развъждане. Не се допускат до участие в Хегевалд кучета, ако прародител има отбелязано наследствено заболяване в родословната си таблица ;

  7. Край на обявяването с предаване на събраната пълна документация по обявяването:

  а) за DD-групите е вторник - 13.08.2019 г., до службата за водене на племенни книги

  на VDD;

  Райнер Крес,

  Алте Шулщрасе 2

  79367 Вайсвал

  Трябва да съдържат оригинала на актуалния, четлив формуляр версия 2018-2 на JGHV (www.jghv.de) (услуга формуляри) и регистрационния формуляр за Хагевалд, както и копия на актуалната родословна таблица, всички VJP и HZP сертификати, HD и OCD удостоверения. ED-удостоверенията се представят при наличие на допълнителна информация.

  б) за кучета от чужбина - събота, 27.07.2019 г., при главния отговорник по развъдна дейност

  Зигурд Кронайс, Шрамлхоф 3, 93164 Лаабер

  Тези дати са крайни срокове, до които трябва да бъдат представени всички документи за обявяване. Допълнително обявяване не е възможно!

  8. Таксата за обявяване в размер на 150,00 евро е дължима до 13.08.2018 г. и се заплаща от групите общо по сметката на Хегевалд. Таксата за обвяване представлява обезщетение.

  9. За регистрацията в Ифецхайм се представят в оригинал:

  - родословната таблица на кучето

  -имунизационният паспорт с документ за валидна ваксина против бяс, а за кучета от чужбина - документ за съответните условия съгласно директивите на Европейския съюз

  -HD/OC(D)-удостоверения

  -удостоверение за злоба

  -валиден ловен билет на водача на кучета съгласно § 3, 4а от Правилника за съюзни изпитания за ловна пригодност (VZPO)

  10. Представя се копие от всички налични HZP удостоверения. (Постиженията на вече положените есенни изпитания за развъдна пригодност се вземат предвид, ако кучето не премине изпитанието при Хегевалд за развъдна пригодност)

  11. Организаторът не предлага застрахователна защита! Той също така не отговаря и за вреди, причинени от водачите на кучета или от техните кучета. Участниците са длъжни на своя отговорност да застраховат своите кучета с ловна застраховка, застраховка „Злополука" или застраховка „Живот" за животни.

  12. Водачът на кучето носи дивеч в идеално състояние. В отделни случаи водачите получават дивеч (фазани, зайци). Необходимото количество се заявява при предаване на обявлението.

  13. Ловните пушки и несмъртоносните муниции се осигуряват от ръководството на операциите по търсене на поле и във вода. На вода стрелят само определените от ръководството на операциите по търсене лица.

  14. Груповата такса в размер на 2,00 евро на член се превежда по банков път до 01.06.2019 г. по сметката на Хегевалд.

  15. Групите регистрират съюзните съдии по формулата (брой членове/100+обявени кучета/1,5) до 27.07.2019 г. при главния отговорник по развъдна дейност на VDD.

  Съюзните съдии трябва да бъдат опитни лица и физически достатъчно издръжливи, за да отговорят на големите изисквания на изпитанието за развъдна пригодност Хегевалд. За обявяването на съдиите групите получават съответния формуляр за обявяване. Регистрирането се извършва под формата на списък на всички съдии с пълен пощенски адрес и номер на съдията, както и номер на негов мобилен телефон. От този списък започва зачеркване на имената на съдиите от долу нагоре, ако се установи, че може да се ползва по-малък брой съдии от планирания. Групите уведомяват невключените съюзни съдии след заседанието за сформиране на групи на 31.08.2019 г.

  Съдиите за Хегевалд задължително удостоверяват, че са посещавали курса за преквалификация на съдии VZPO 2017, валиден от 01.01.2018 г. При неучастие в този курс лицето не може да бъде допуснато за Хегевалд. Отговорни за това са групите.

   

   

  Verein Deutsch-Drathaar e.V

  VDD Gruppe Baden

   

  Кристоф Хаймес Бернд Крес

  1.Председател ръководител на изпитанието

   

   

  Изтеглете статията от тук (.pdf)

   « Всички събития