Предстоящи събития

РЕКЛАМА • ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  23

  дек

  Уважаеми Колеги,

  управителният съвет на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ "ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР", със седалище - гр. Асеновград, област Пловдив, ул. "Оборище" № 40, ф.д 4339/2001 г., свиква Общо събрание на членовете на клуба, което ще се проведе на 29.01.2011 г. от 10:00 часа в Комплекс „ Пряпорец " , с. Пряпорец обл. Стара Загора

  при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността през 2010 година;

  2. Уточняване на датите и мястото на провеждане на изпитите през 2011г.

  3. Уточняване на датите и мястото на провеждане на Семинар за обучение на водачи.

  4. Промяна размера на членския внос , наименованието и устава на сдружението.

  5. Прием на нови членове.

  6. Разни.

  При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  За контакти и уточнения: 0888 453 822 , 0893 749 811 , Г.Тодоров

   

   « Всички събития