Правилник РД


ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ НА РКГД
Издание: 1 Юли 2012

Изтеглете правилника от тук (.pdf)

 

Член 1
Основно положение
Развъждането на Германският дратхаар има за цел, да се предостави на ловците пълноценно ловно куче, работещо със стойка и предназначено за многостранна ловна употреба, както преди, така и след произвеждането на изстрел. От постиженията към типа е било и остава мото при развъждането на германския дратхаар.
Инициативата за развъждане на германския дратхаар принадлежи на развъдчика. Неговата свобода за развъждане е гарантирана в настоящия правилник за развъдна дейност.

 

Член 2
Отговорник по развъдната дейност
1. Контролът върху племенната книга и развъждането се осъществява от един отговорник по развъдната дейност на клуба. Той е непосредствен партньор и съветник на участвуващите в тази дейност. Той е натоварен с грижата за поощряването на развъждането на германския дратхаар в клуба.Той съветва развъдчиците в областта в която е компетентен и следи за спазването на условията за развъждане.
2. Клубният отговорник по развъждането трябва да има опит и компетенции според задачите си в развъждането на германския дратхар, правилно отношение и поведение с кучетата, и да изпълнява свързаните с това разпоредби и законови положения. Той трябва да е съдия на породата съгласно правилника на клуба и FCI.
3. Клубния отговорник по развъждането се предлага от ръководството на клуба. За подпомагането му и за неговото заместване при необходимост, се избират квалифицирани членове, които да регистрират кучетата, да ги контролират и татуират. Това са членове на клуба, които се утвърждават от ръководството на клуба.

 

Член 3
Развъдчикът
1. Развъдчик по смисъла на този правилник е собственикът на племенна кучка годна за развъждане (Чл. 8) към момента на раждането на кученцата ако:
а) е член на Републикански клуб Германски дратхаар (РКГД). Член се става веднага след подаване на молба и плащане на първия годишен членски внос, освен ако има основателни причини членството да бъде отказано.
б) има собствен регистриран в БРФК и FCI развъдник (Чл.6), в който се ражда кучило на германски дратхар, което остава в развъдника поне до татуирането (Чл.27).
Развъдчикът е конкретно физическо лице. Сдружения на физически лица не могат да бъдат признавани за развъдчици.
2. Развъдчикът се задължава да изпълнява всички условия за развъдна дейност. Той трябва :
а) да осъществи появата и отглеждането на кучилото съгласно условията на правилника.
б) да осигури на отговорника по развъдната дейност или на упълномощено от него лице достъп до кучилото за оглед и регистрация в племенната книга.
в) да осигури купиране на опашките съгласно правилата от специалист ветеринар.
г) да бъдат татуирани всички кученца преди отделянето им от майката и даването им на новия собственик.
д) да води дневник за историята на връзката и кучилото.
е) да обясни на купувачите всичко за правилното хранене, отглеждане и възпитание на кученцата и да ги предупреди за рисковете и опазването им.

 

Член 4
Договор за развъждане
1. Собственикът на племенна кучка (Чл. 8) може да преотстъпи правата за развъждане само и единствено чрез договор на друго лице, което се съгласи да изпълнява условията на правилника.
2. Договорът е валиден само ако:
а) - кучката е произведена от развъдник, който сключва договор със собственика.
б) - развъдните права са доказани.
в) - спазени са всички условия на (Чл.3).
г) - главният отговорник по развъждането е одобрил договора. Това става писмено и трябва да носи дата преди заплождането.
3. Главният отговорник по развъждането може да одобри договора само ако е предварително съгласуван и безусловно утвърден от ръководството на клуба, поради липса на каквито и да било пречки за осъщест вяването му.

 

Член 5
Регистрация и местонахождение на развъдника
1.Да регистрират развъдник към БРФК могат само членове на Републикански клуб Германски дратхаар и в съответствие с (Чл.3, абзац 1б),това могат да са само действителни физически лица.
2. Всеки развъдчик поддържа един развъдник. Избраното място за развъдник трябва да е такова, че да е възможно собственикът по всяко време лично и непосредствено да контролира развъдния процес. Всякакъв вид отклонения, които противоречат на смисъла на тези условия, особено неофициално преотстъпване на името на развъдника е недопустимо.
3. Развъдникът за германски дратхаар се регистрира пожизнено на името на собственика, освен ако по извънредни причини се закрие преждевременно.
4. Развъдникът се закрива по извънредни причини предсрочно:
а) по лична молба на собственика.
б) ако дейността не започне 10 години от регистрацията или
5. Собственикът на развъдника може да прехвърли или завещае защитеното име на друго лице. Новият собственик на развъдника трябва да отговаря на всички изисквания по точка 1 и 2 на този член. Прехвърлянето влиза в сила, когато главният отговорник по развъдната дейност даде писмено съгласие.

 

Член 6
Име на развъдника
1. Името на развъдника е част от името на кучето. То се прибавя при обявяването на първото кучило (Чл.21) чрез клубния отговорник на развъдната дейност.
2. Името на развъдника, трябва да се различава поне с две букви от вече съществуващи имена на развъдници и да не ги наподобява или подвежда към утвърдени вече имена.
3. Името се регистрира в племенната книга на Републикански клуб Германски дратхаар и в БРФК и се предоставя строго лично за нуждите на развъдника.
4. Име на развъдник може да се даде отново най-рано 10 години след изтичане на срока, за който е предоставено. Имена на развъдници, които имат особено значение за развъждането на германския дратхар, по принцип не се дават отново на никого. За предоставяне име на развъдник, в който са отгледани повече от 20 кучила, решава главният отговорник по развъдната дейност.

 

Член 7
Имена на кученцата в развъдника
1. Всички кученца в развъдника, които са от едно кучило, получават имена с еднакви начални букви. Полът трябва да става ясен още от името. Имената в едно кучило трябва да се различават едно от друго поне с една буква.
2. Кученцата от първото кучило получават имена с главна буква “А”. Следващите кучила вървят по азбучен ред. Ако развъдникът превърти азбуката 2-3 пъти кученцата получават към името римски цифри ІІ, ІІІ и т.н.
3. Използва се реда в българската азбука с изключение на буквите (й;щ;ъ;ь) с латинска транскрипция:
А - А; Б - B; В - V; Г - G; Д - D; Е - E; Ж - Zh; З - Z; И - I; К - K; Л - L; М - M; Н - N; О - O; П - P; Р - R; С - S; Т - T; У - U; Ф - F; Х - H; Ц - Ts; Ч - Ch; Ш - Sh; Ю - Yu; Я – Ya.

 

Член 8
Допускане за развъждане, развъдна пригодност
1. Като основание за допускане до развъждане
служи констатираната развъдна пригодност на
кучетата. Годността за развъждане се определя по време на развъдно изложение на Съюза германски дратхаар от
съдийска група за форма и косъм съгласно параграф 5 от правилника за развъдни изложения на Съюза германски дратхаар. Тя се потвърждава от отговорника по развъждането в родословието, чиято група провежда развъдното изложение. Когато въпросният отговорник не е развъден съдия в съответствие с правилника за развъдните съдии на Съюза германски дратхаар, пригодността за разплод се определя от упълномощен развъден съдия.
Когато кучето трябва да се представя на второ развъдно изложение, от предишното развъдно изложение трябва да са изминали поне три месеца. Потвърждаването на годността за развъждане, без участие в развъдно изложение, трябва да се разрешава от главния отговорник по развъдната дейност.
2. Кучето е годно за развъждане, когато
а) не показва нито един от посочените в член 14
дефекти.
б) е получило свидетелство за твърдост към хищници.
в) не страда от тазобедрена дисплазия (HD) съгласно член 25, точка 1 а.
г) от дата 01.01.2012 г. не страда от ОСD (остеохондритис дисеканс на раменната става) съгласно член 25, алинея 1б.
д) от 2013 г. не страда от ED (дисплазия на лакътната става)
е) от 2015 г. не страда от болестта на фон Вилебранд и да не е генетичен носител на заболяването.
ж) от 2015 г. да е оцено на минимум две БРФК екстериорни изложби.
з) Когато е издържало един от следните развъдни, респ. съюзни изпитания:
- пролетно изпитание за млади кучета – VJP.
- есенно развъдно изпитание – HZP (Ако кучето не се е явило на VJP или не издържало успешно VJP, задължително трябва да се яви на HZP със включена работа по топла диря от заек или лисица).
- Хегевалд - международно развъдно изпитание.
- изпит за ловна пригодност - VGP
- изпитание за кръвоследна работа VSwP.
- или друго съпоставимо с изброените изпитание. При всички случаи кучето трябва да покаже задоволителни оценки в дисциплините работа по топла диря от заек или лисица и претърсване на обрасъл с растителност водоем, както и устойчивост при изстрел и липса на страх от дивеча на поле и във вода.
3. Резултатът от изпитанията за устойчивост на
изстрел и липса на страх от дивеча на полето и във вода, както и установяването на други недостатъци в поведението и характера на кучето, се потвърждава на всяко изпитание на Съюза, на което отсъждат най-малко трима съдии, както и от всички официални мероприятия, дори когато не са издържани, респ. не са приключили успешно за участника.

 

Член 9
Попълване на родословията на годните за развъждане кучета
1. Върху предната страница на родословието на
пригодното за развъждане куче след установяването на пригодността за разплод (член 8) се поставя печат „ Годно за развъждане ”.
2. Печатът трябва да има дата и подпис на
отговорен за допускането за развъждане съдия
съгласно член 8, точка 1.
3. Когато се променят изискванията за допускане до разплод, кучетата които са получили печат на родословието „Годно за развъздане“ преди промяната на развъдния правилник съгласно член 16 запазват правото си на разплод, като заварено положение (защита на наличността).

 

Член 10
Възраст на кучетата за развъждане
1. Развъдните кучки не трябва да бъдат заплождани преди навършване на 15-месечна възраст и след навършване на 8 години.
2. Мъжките разплодници не трябва да се използват за развъждане след навършване на 9-годишна възраст.
3. И при двата случая е меродавен деня на чифтосването.
4. По предложение на груповия отговорник по развъдната дейност могат да бъдат направени изключения за превишаване на възрастта за развъждане с разрешение на главния отговорник по развъдната дейност, ако специални развъдни интереси налагат това.

 

Член 11
Брой на скачките
1. Мъжкият разплодник може да направи през развъдната година шест успешни покривания.Тези покривания се отчитат за развъдната година, в която е родено кучилото.
2. Годината за разплод е календарната година.
3. При еднократно нарушаване по невнимание на
разпоредбите по член 1 се заплаща глоба в размер на една такса за заплождане на касата на службата по племенната
книга. Освен това седмият акт на покриване се причислява към следващата развъдна година. Назначаването се извършва от главния отговорник за развъдната дейност.

 

Член 12
Вкарване в разплод на чуждестранни германски дратхаари. Ползване на други породи
1. Кучетата от породата германски дратхаар, които са регистрирани в чуждестранни племенни книги могат да бъдат допуснати до разплод, ако са изпълнени всички изисквания на правилника за развъждане на клуба.
2. Кучетата трябва да имат легитимно заверено експортно родословие от съответната държава. Предполага се наличие на безупречен документ за идентификация и татуировка, както и родословие с поне 4 пояса признато и регистрирано в FCI. (трябва да притежава РК – номер)
3. Трябва да имат успешно покрити работни изпити, както и задължителните екстериорни оценки или ако нямат такива да ги положат към РКГД, съответно БРФК.
4. Недопустимо е кръстосването с други породи и видове.

 

Член 13
Кучета, изключени от разплод и недопустими чифтосвания
1. От разплод се изключват кучетата:
а) с наследствени заболявания: HD, OCD, ED и хемофилия (синдром на Вилебранд)
ОС на клуба може да уточни, кои наследствени заболявания и в каква степен водят до изключване от разплод.
За да се избегне увреждането на породата в някои случаи едно куче или цяло кучило могат да се изключат от разплод, ако се докаже, че са носители на генетичен дефект.
б) с недостатъчно качество на екстериора и косъма.
в) с дефекти на зъби, които изключват кучето от разплод (перекус, недокус, клеща, тясно поставени кучешки зъби, липсващи зъби освен Р1).
г) с ектропия или ентропия или силно отворени клепачи.
д) с дефекти в половите органи
ж) с пречупена или късо купирана опашка.
е) слаби като характер (напр. неустойчиви на изстрел, страхливи от дивеча, силно чувствителни към изстрел, агресивни, нервни, хапещи от страх).
Кучетата с такива недопускащи ги до разплод особености се изключват от разплод, дори ако в по-късно представяне на изпитание покажат стабилен характер. При установяване развъдната годност на кучето се представят всички оценителни листове за положени изпитания и всички заключения, касаещи поведението и характера съгласно (Чл. 8).
з) с нетипичен цвят: черни (дори ако имат петно на гърдите); чисто бели или чисто жълти кучета и петнисто жълти; кучета със светла носна гъба (недостатъчно пигментирана) или др. подобни отклонения от стандарта.
и) с различни по цвят очи или стъклени очи.
й) изключват се от разплод и кучета, чиито дефекти са коригирани хирургически или по друг начин.
2. Не се допуска чифтосването на черен шимел с
черен шимел или на черен шимел с кафяви кучета. Родословията на кученцата от такива връзки получават отметка „Забрана за развъждане”. Тук се прилага член 33 точка 2 буква в. Освен това при еднократно нарушениепо небрежност може да се наложи глоба. При повторно
нарушение се прилага член 34 във връзка с параграф 20 ff от устава на VDD.
3. Чифтосванията на роднини 1. степен – кръвосмешение (родители х деца, братя и сестри) изискват специално разрешение на главния отговорник по развъдната дейност.

 

Член 14
Разпознавателни знаци за отбелязване в родословието на изключването от разплод и на особени телесни недостатъци
Собствениците на едно куче носят отговорност за това всички вписвания, корекции и т.н. да се отбелязват в родословието.

 

Член 15
Анулиране на вече констатирана годност за развъждане
1. Когато след констатирана годност за развъждане се открие дефект, непозволяващ развъждане, върху родословието трябва да се задраска печата „Годно за развъждане” със съответна забежка. Забраната за развъждане важи от датата на установяване на дефекта.
2. Собственикът на кучето трябва да представи незабавно родословието на отговорника по развъдната дейност за отбелязване на забраната.
3. Главният отговорник по развъдната дейност е задължен да разпореди публикуването в съобщителния орган на Съюза на името и номера в племенната книга, както и вида на изключващия от развъждане дефект, когато родословието не бъде попълнено в рамките на един месец след поискването.

 

Член 16
Кученцата получени от родители, неотговарящи на условията на Правилника за развъдна дейност или от недопустими чифтосвания
1. Родословията на кученца получени от родители, неотговарящи на условията на правилника (Чл. 8) или с пороци, изключващи ги от разплод (Чл.13), както и от недопустими чифтосвания (Чл.13, т. 2), а също и с непълни родословия се издават с щемпел “Забрана за развъждане”. Той е в червен цвят и се поставя на лицето на родословието срещу татуировъчния номер.
2. “Забрана за развъждане” означава, че въпросното куче не бива да се ползва за разплод. Ако въпреки това, то се вкара в разплод, се плаща членски внос в троен размер. При рецидив се прилага (Чл.31).
3. Отменянето на забраната за развъждане с последващо удостоверение и за двамата родители съгласно Чл. 8 може да стане по молба на развъдчика само за цялото кучило и само по преценка на главния отговорник по развъдна дейност. За новоизготвените родословия нe се заплащат завишени такси. В такъв случай старите се връщат и унищожават.

 

Член 17
Блокиране на развъждането
1. За куче, което вече е било вкарано в разплод, след изслушване на отговорника по развъдна дейност, може да се наложи да бъде зачислено в групата “Блокирани от разплод”. Там се зачисляват кучета, ако кученца от повече от 1 кучило показват дегенеративни белези или поведенчески дефекти и според опитните познавачи те се дължат на наследствен фактор. Решението за блокиране се
обявява на собственика като “вписване” и се установява от управителния съвет на РКГД.
2. Куче с “блокирана” годност за разплод не бива повече да се ползва за развъждане.
3. Развъдните кучки не трябва повече да бъдат използвани за развъждане, когато са раждали за втори път с цезарово сечение.
4. Умишлените или извършените по невнимание нарушения на член 3 трябва да се считат за вредни за развъждането нарушения в разрез с настоящия развъден правилник.

 

Член 18
Извънредно представяне на кучетата
1. С цел избягването на рискове за развъждането на германски дратхаар, главният отговорник по развъдната дейност може да разпореди извършването на оглед на кучетата. При избора на мястото и оценяващия, той трябва да обърне специално внимание на обстоятелствата и възможностите на собственика на кучето. За доказване на идентичността и произхода, както и за установяване на наследствени дефекти може да се изиска молекулярногенетична експертиза на базата на ДНК-тест. Експертизата се извършва от известна на Съюза германски дратхаар институция.
2. Ако собственикът на кучето не откликне на молбата за оглед или изискването за представяне на ДНК-тест без своевременно представяне на уважителни причини, главният отговорник по развъдната дейност може веднага да наложи незабавна „Забрана за развъждане” (член18). Разходите, които са възникнали по вина на собственика на кучето, трябва да се поемат от него.

 

Член 19
Удостоверение за покриване (Акт за връзка).
1. Собственикът на мъжкото куче след акта на покриване попълва формуляра “Акт за връзка”. Той може да задържи удостоверението у себе си, докато собственикът на кучилото съобщи за него.
2. Удостоверението за покриване е документ със съответната защита.
3. Собственици на мъжки кучета за разплод, които не са членове на Обединението за германски дратхаар, трябва да се подчиняват на правилника за развъждане на Обединението.
4. Собственикът на мъжко куче за разплод може да изисква установеното възнаграждение, което развъдчикът най-късно след обявяване на кучилото следва да му предостави. В случай, че възнаграждението не е парично, то времето на възнаграждаване става по споразумение.
5. Собственикът на мъжко куче за разплод трябва да изпрати удостоверението за покриване в рамките на 1 седмица, след като му е заплатено за покриването. Ако възнаграждението не е парично, то удостоверението се предоставя на развъдчика до 1 седмица след обявяване на кучилото.
6. Казуси извън тук посочените се разрешават в съответствие с този правилник.

 

Член 20
Мерки за опазване на кучката-майка
1. След раждане кучката се запложда най-рано на по-следващото разгонване. При това между двете покривания трябва да минат поне 10 месеца.
2. При нарушаване на тези условия от т.1 влиза в сила забрана за разплод от 15 месеца.
3. При следващи нарушения влиза в сила (чл.20). За конкретните наказателни мерки има решаваща дума главният отговорник по развъждане.

 

Член 21
Обявяване на кучилото
1. Всяко кучило на германски дратхаар се обявява от собственика и чрез отговорника по развъждането. Обявяването е непосредствено свързано с издаването на родословия.
2. Обявяването става с изброяване на кученцата подред, започвайки с мъжките и после женските.В следния цветови ред: черно-пъстри, кафяви и кафяво-пъстрите.
3. Развъдчикът комплектова обявяването с удостоверението за покриване (Чл.19), договора за развъждане (Чл.4) и удостоверение за регистрация на развъдника (Чл.5). В последствие се прибавя винаги родословието на майката и в случай, че мъжкото куче се ползва за първи път, то и неговото родословие в оригинал или като копие.

 

Член 22
Срок за обявяване на кучилото
Пълният набор от документи за кучилото трябва да се изпрати в течение на три седмици на груповия отговорник по развъдната дейност. При неспазване на срока се прилага член 32.

 

Член 23
Родословия на кученцата
1. Родословията са документ със защита. Куче и родословие са единно цяло.
2. Родословията се издават от службата за племенната книга по искане на развъдчика (Чл.21) само след представяне на всички нужни документи и заплащане на установените такси.
3. За кучета развъдени в чужбина по правилата на Обединението за германски дратхар се издава приложение към чуждестранното родословие. Отделни специфични случаи ще бъдат уредени в специален документ виж също (Чл.12).

 

Член 24
Печат „свободен от тазобедрена дисплазия, остеохондроза и лакътна дисплазия”
1. Родословията на кучетата дратхаар, които са диагностирани от признати изследователски институти като „свободно от HD”, „свободно от OCD” и „свободно от ED”, се маркират откъм предната страна на родословието с печат.
а) – „Свободни от HD” са германските дратхаари, които са оценени „свободен” (А) за симптоми на тазобедрена дисплазия. Оценката „почти нормално” (В) се счита като без HD.
б) – „свободни от OCD” са кучетата, чийто раменни стави са диагностицирани като „без симптоми за остеохондритис дисеканс”.
в) – „свободни от ED” са кучета, при които е установена „липса на симптоми за лакътна дисплазия”.
2. Груповите отговорници по развъдната дейност са упълномощени да поставят печати „свободент от HD, OCD и ED” след проверка на експертната оценка от изследването.

 

Член 25
Пречки за издаване на родословия
1. Отговорника по развъждането може да обвърже издаването на родословието с представяне на рентгенова снимка или експертна оценка ако годността за разплод (Чл.8;Чл.24) на кучето е под съмнение.
2. За издаване на родословие на кучило, за което липсва възможност за предоставяне на всички документи, взема решение главният отговорник по развъждането. Той може да удовлетвори молбата само:
а) ако развъдчикът няма вина за несвоевременното обявяване на кучилото.
б) ако може без празноти да бъдат установени родословията на родителите или да бъдат доказани.
в) може да се установи с точност местонахождението на всички кученца от кучилото.
г) се очаква по-нататъшното развъждане да е от полза за породата.

 

Член 26
Смяна на собственост
1. Всяка смяна на собственост се отбелязва на задната страница на родословието с име и адрес на новия собственик.
2. Родословието преминава у новия собственик в комплект с кучето.

 

Член 27
Раздаване на кучилото и татуиране
1. Някъде между седмата и осмата седмица от раждането цялото кучило, т.е. всички кученца и майката се представят на отговорника по развъждане или упълномощено от него лице за оглед. Преди този момент никое кученце не бива да е дадено.
2. В този момент кученцата се татуират с номера в правилен порядък, които се поставят в дясното ухо с клещите за татуиране и се вписват в племенната книга.
3. Татуировъчния номер е 5-цифрен. Първите три цифри обозначават поредния номер, а последните две годината.
4. Татуират се първо по пол, после по цвят. Татуират се първо мъжките, после женските. В зависимост от това какъв цвят са кучетата в кучилото първите номера се дават на черно-пъстрите, следват кафявите и кафяво-пъстрите.
5. Всички кученца, обхванати от племенната книга на германския дратхаар, трябва да бъдат татуирани. Друго опознавателно средство, напр. микрочип не е достатъчно.
6. Очебийни особености при кученцата, кучката, протичане на родовия процес се докладват на отговорника по развъждане писмено. Особено внимание следва да се обръща на спазването правилата за развъждане.
7. Разходите по татуирането и регистрирането се поемат от развъдчика.

 

Член 28
Развъдни изложби
Годишно се провежда поне една специализирана изложби на РКГД, като оценките от тях удостоверяват развъдна пригодност. Освен клубната екстериорна оценка, кучето
трябва да има поне още две оценки от екстериорни изложби организирани от БРФК.

 

Член 29
Развъден регистър
В развъдния регистър се вписват кучетата, които изглеждат особено подходящи за развъждане. Регистрират се годни за развъждане кучета (член 8) с брада, с минимална възраст от 15 месеца, които не страдат от дисплазия на тазобедрената става и остеохондритис дисеканс на раменната става и по време на развъдна изложба са получили най-малко оценка „добър” за форма и косъм и са издържали поне развъдния изпит (HZP) или майсторския (VGP), като при проследяване на диря и претърсване на водоеми с тръстика са показали работа, оценена поне с „добър”.
Доказани кучета с мълчаливо преследване или лаещи на халос (ловно облайване?), както и кучета с недостатъци в характера като страхливи, агресивни, неспокойни или нервни, не могат да бъдат заведени в развъдния регистър, въпреки че тези дефекти не ги изключват от развъждане.
За доказано мълчаливи при преследване се считат кучета, които които по време на изпит на Съюза са оценени със “st” (stumm-мълчаливо) и които нито преди това или след това са показали лай по диря или на видимост.

 

Член 30
Елитно развъждане
Родословията на кученцата се обозначават върху предната страница с отметка „От родители оценени за форма и работни качества ”, когато родителите са издържали:
а) пролетно изпитани за млади кучета - VJP или есененно изпитание за развъдна пригодност – HZP (като имат оценки минимум добър на работа по топла диря и работа на жива патица)
б) изпитание за ловна пригодност – VGP.
в) и са регистрирани в развъдния регистър на Съюза германски дратхаар (член 29).
Член 31
Такси на службата за племенната книга
Службата за племенната книга трябва да изисква такси за защита на развъдниците, за прехвърляне на защитата за развъдници, за родословия, за приложения към родословието или за „дневници за постиженията”, за промени в родословията, за приложения към родословието или дневниците за постиженията. Всички разходи се поемат от заявителя.

 

Член 32
Двойни и тройни такси
1. Двойни такси трябва да се изискват, когато цялостната документация за кучилото не е предадена на отговорника за развъждането най-късно три седмици след деня на окучването.
2. Тройни такси трябва да се изискват :
а) за родословия на кученца, за които не е представено свидетелство за развъдна годност за един или двамата родители (член 8).
б) когато поради небрежност за развъждане е използвано куче със забрана за разплод (член 16, алинея 2).
в) за недопустими чифтосвания (член 13, алинея
2. Завишени такси могат да бъдат налагани само еднократно, дори да съществуват многократно предпоставки за удвояване и утрояване на таксите. Таксите трябва да постъпват в службата за племенната книга преди окончателното уреждане на молбата. Таксите се поемат от заявителя.

 

Член 33
Дисциплинарни мерки
1. При еднократно неспазване на предписанията на членове 11,12, 17 или 20 се налага глоба от главния отговорник за развъдната дейност. Тази глоба в размер на една дневна такса за покриване се заплаща в касата на службата за племенната книга.
2. Нарушенията на развъдния правилник се съобщават от отговорника по развъдната дейност на УС на Съюза германски дратхаар и се наказват съгласно параграф 20 (ff) от устава на Съюза германски дратхаар.
3. Възникналите за Съюза разходи по време на проверката се плащат от допусналия нарушението.

 

Член 34
Жалби
Възражения срещу предприетите мерки от отговорните лица се разглеждат под формата на молби от общото събрание на РКГД.

 

Член 35
Някои изключения
1. Опитният развъдник „фом Дратхаар” е изключен от разпоредбите на настоящия Правилник за развъдната
дейност. Неговият статут се определя от „Правилата на
Съюза германски дратхаар за поддържането на
изпитвателни развъдници”.
2. Управителният съвет може по предложение на
главния отговорник по развъдната дейност да направи
изключения за чужбина, свързани с разпоредбите.

 


Клуба приема дарения за извършване на следните услуги:
Защита име на развъдник в FCI - 50,00 лв
Издаване на Родословие и регистриране в БРФК - 31,00 лв


 

Изтеглете правилника от тук (.pdf)