Устав

УСТАВ

 

НА РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР

 

 

РАЗДЕЛ І - ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл.1 Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел, отделна от организационна форма на членовете си, която не прави разлика между националности, религия, пол и раси. Сдружението не отговаря за задълженията на учредителите и на впоследствие приетите членове.Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

Чл.2 Наименованието е РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР .

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.3 /1/ Седалището на Сдружението е в гр.Асеновград, обл.Пловдивска .

/2/ Адресът на управление е : гр. Асеновград 4230 , ул." Оборище" 40

 

СРОК

 

Чл.4 Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

 

ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.5 Сдружението се определя като сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в частна полза.

Чл.6.При осъществяване на дейността си , Сдружението контактува с държавни органи и учреждения , неправителствени и др. Организации в страната и чужбина. Сдружението може да се асоциира и да членува в наши и международни организации , както и да приема такива за свои членове.

Чл.7 Дейността на Сдружението се извършва въз основа на този Устав и вътрешен правилник на Сдружението , който ще се приеме след регистрацията му , както и въз основа на законите на Република България и приходите от нея се използват за постигане на определените в този Устав цели на Сдружението.

Чл.8 Предметът на дейност на сдружението е : Развъждане на чистокръвни кучета от породата " ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР ". Утвърждаване и издаване на родословна документация, правилници, програми, инструкции. Даване на предложения и произвеждане на съдии по форма и косъм и по работни изпитания. Организация и провеждане развъдни изложби, работни изпитания и семинари за съдии . Борба срещу комисионерството при продажбата на кучета от тази порода. Организация на спортно - състезателна дейност. Издаване на киноложка литература видео и рекламни материали .

 

 

 

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

Чл.9 Сдружението има за цели : Опазване , насърчаване и развитие на развъждането и отглеждането на чистокръвни кучета от породата "Германски дратхаар", чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на сдружението въз основа на изискванията на БРФК - Българска Републиканска Федерация по Кинология, Международната федерация по кинология - FCI и DDWV - СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР.

 

Чл.10 Сдружението постига целите си чрез набиране на благотворителни активи , получаване на дарения от физически лица , търговски дружества , общински и държавни предприятия и учреждения , други сдружения и фондации от страната и чужбина , организиране на обществени прояви и мероприятия с цел информиране , представяне и постигане на целите си , както и други дейности , позволени от законите и други нормативни актове на РБългария.

 

СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.11 Средствата на Сдружението се набират от :

1.Членски внос.

2.Дарения от членове , както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица.

3.Курсове и обучения , организирани от Сдружението .

4.Средства от управление на имуществото на Сдружението , както и приходи от осъществяване на допълнителна стопанска дейност , в съответствие с чл.8 , 13 , и чл.14 от настоящия Устав.

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

Чл.12 /1/ Членският внос е в размер на 50 - петдесет лева годишно , който се внася в брой в касата на Сдружението или платим по банков път в банковата сметка на Сдружението. Почетните членове се освобождават от задължение за заплащане на членски внос.

 

Чл.13 За осъществяване на целите си , Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност , която следва да бъде свързана с основния предмета на дейност на Сдружението , като използва приходите само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

 

Чл.14 Стопанската дейност на Сдружението се подчинява на условията и по реда , определени с нормативните актове , регулиращи съответния вид стопанска дейност.

 

Чл.15 Сдружението не разпределя печалба.

 

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.16 Имуществото на Сдружението се състои от :

1.Право на собственост и вещни права върху недвижими и движими вещи.

2.Парични средства по банкови влогове .

3.Права върху интелектуална собственост .

 

 

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

Чл.17 Средствата на Сдружението се разходват изключително за постигане на целите му .

 

Чл.18 Средствата на Сдружението са предназначени за :

1/ Организиране и провеждане на работни изпитания , развъдни изложби , семинари за обучение на съдии и водачи , курсове и други прояви .

2/ Заплащане на щатни и хонорувани служители и преподаватели.

3/ Рекламна дейност , делови срещи и други .

4/ Средства , свързани с ежедневната дейност на Сдружението / кореспонденция , телефонни разговори , пътни разходи , канцеларски материали /.

 

Чл.19 Набирането на средствата и тяхното разходване се извършва в съответствие с принципите , залегнали в този Устав и законите на РБългария.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

 

Чл.20 /1/ В срок до 31.03 на всяка календарна година УС съставя годишен счетоводен отчет.

/2/ В същия срок изготвя и доклад за дейността на Сдружението.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.21 ОС и УС на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания .Председателстващите заседанията и лицата , изготвили протоколите , ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

 

ПРАВОСПОСОБНОСТ

 

Чл.23 Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Окръжния съд по седалището на юридическото лице . Сдружението е носител на всички права и задължения , които не са свързани с естествените качества на неговите членове и може да притежава имущество .

 

ПИСМЕНИ АКТОВЕ

 

Чл.24 Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование , седалище , адрес , както и данни за неговата регистрация , включително и БУЛСТАТ номер.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.25 Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи . То се представлява от Председателя на УС, а в чужбина от упълномощено от председателя на УС лице.

 

Чл.26 По съдебни спорове между Сдружението и управителния му орган , съответно - членове на управителния орган , юридическото лице може да се представлява и от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица .

 

УСТРОЙСТВО

 

Чл.27 Устройството на Сдружението се определя от този устав и от закона. Сдружението може да има клонове и други структурни образувания /секции / и в други градове в страната и чужбина. Те нямат право на юридическа регистрация и самостоятелност.

 

Чл.28 Клоновете се образуват с решение на Общото събрание на Сдружението.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ - ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

 

ЧЛЕНСТВО

 

Чл.29 Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица , които желаят да допринесат за постигане на целите на Сдружението . Членуването в Сдружението е доброволно.

 

Чл.30 Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението , да бъде информиран за неговата дейност по реда , да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на закона и този Устав , да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива , възложени с решение на тези органи.

 

Чл.31 Всеки член е длъжен :

1.Да спазва разпоредбите на този Устав , да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението и участва активно в осъществяването на целите на Сдружението .

2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие , да спомага за увеличаване на неговото имущество.

3. Да участва в работата на ОС , да участва в подготовката на решения и да ги изпълнява добросъвестно , да предлага лица за избор в управителните и други органи , да избира и да бъде избиран в тях.

4. Да заплаща дължимия съгласно този устав членски внос , както и да прави имуществени вноски , когато това е предвидено в решение на върховния орган на Сдружението .

5. Да издига авторитета на Сдружението , да не извършва действия или бездействия , които противоречат на целите му и уронват престижа и доброто име на Сдружението.

 

Чл.32 За задължения на Сдружението членът отговаря само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

Чл.33 Членските права и задължения , с изключение на имуществените , са непрехвърлими и не преминават върху други лица поради смърт , съответно при прекратяване.

 

Чл.34 Задълженията на членовете на Сдружението не могат да бъдат опрощавани , както и да се прихващат със задължение на Сдружението към друг негов член.

 

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

 

Чл.35 Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

Членството в Сдружението може да е :

1.Обикновено. След приемане чрез гласуване от ОС има всички права и задължения на редовен член на клуба.

2.Почетно. След приемане чрез гласуване от ОС има всички права и задължения на редовен член на клуба като ползва превилегията да не заплаща членски внос.

3.Асоциирано. След приемане чрез гласуване от ОС има всички права и задължения на редовен член на клуба с правото само на съвещателен глас в ОС.

 

чл.36 Изискванията към членовете на Сдружението - физически лица са да спазват изискванията и основните принципи на Устава на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология / , правилника за развъдна дейност на VDD Ev / Съюз Дойч Дратхаар Германия/ ведно с допълненията към него на РКГД /Републикански клуб Германски Дратхаар/, както и правилниците за работни изпитания на JGHV / Съюз на кучетата за ловно използване Германия/ .

 

чл.37 /1/ Почетен председател или почетен член на Сдружението може да стане физическо лице или организация с доказани заслуги за развитието на Сдружението.

/2/ Утвърждаване на почетния председател или на член на Сдружението става по предложение на УС , и се приема от ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

 

Чл.38 /1/ Нов член се приема от OС , въз основа на писмена молба отправена до УС на Сдружението , с изрично заявление , че приема целите на Сдружението , съгласен е да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на този Устав и в потвърждение на това приемане се присъединява към него чрез подписването му. Кандидатите - юридически лица , представят с молбата преписи от документите за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението .

/2/ Управителния съвет е длъжен да докладва молбата за членство на първото ОС на членовете.ОС на членовете на Сдружението утвърждава докладвания от УС прием на нов член чрез гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/3/ До утвърждаването на приема на нов член от ОС на Сдружението , този член има пълните права и задължения на редовен член на Сдружението , с правото само на съвещателен глас в ОС на членовете .

 

чл.39 Асоциирането на Сдружението или членството му в други организации става с решение на ОС.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл.40 /1/ Прекратяване на членство в Сдружението става :

 1. С едностранно писмено волеизявление от страна на члена на Сдружението до УС.

 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете - физически лица , респ.- с прекратяването на членовете юридически лица .

 3. С изключването на член на Сдружението.

 4. При отпадане - поради неплащане на една или повече вноски, системно неучастие в дейността на Сдружението , като не е присъствал на повече от две последователни заседания на ОС , наличие на неизпълнение на изискванията на разпоредбата на чл.36. Тези обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението , който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

/2/ Лицата , чието членство е прекратено , нямат право да искат връщане на внесените до момента на прекратяването встъпителни и редовни членски вноски , нито да претендират дял от имуществото на Сдружението. Прекратилия членството си е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

Чл.41 /1/ Решението за изключване по т.3 на чл.40 се взема от ОС.

 1. При поведение , което прави по-нататъшното членство несъвместимо / при действия , нарушаващи разпоредбите на устава, вътрешния правилник , правилника за развъдна дейност, както и правилниците за работни изпитания, уронващи престижа и интересите на Сдружението , неговите членове и т.н. /

 2. При системно неучастие в дейността на Сдружението.

/2/ Предложеният за изключване член не гласува , но има право да участва в разискванията при неговото изключване.

/3/ Предложения за изключване може да прави всеки от членовете , като ги отправя в писмен вид до УС на Сдружението.

/4/ Управителният съвет е длъжен да докладва постъпилите предложения на първото заседание на ОС.

 

Чл.42 Прекратяването на почетното членство в Сдружението става с решение на ОС по предложение на УС на Сдружението или на 1/4 от членовете на ОС или по искане на почетния член с писмено заявление до УС , а ако е организация - с писмено заявление от управителния му орган или при прекратяване на дейността , след представен документ от съда.

 

Чл.43 Прекратяването на асоциирането на Сдружението към други организации става с решение на ОС.

 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.44 Върховен орган на Сдружението е Общото Събрание /ОС/ , негов управителен орган е Управителния съвет /УС/.

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.45. /1/ Общото събрание /ОС/ на Сдружението се състои от всички членове на Сдружението.

/2/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата , които ги представляват.

/3/ Членовете на Сдружението могат да упълномощят с нотариално заверено изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член и да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Чл.46 ОС има следните правомощия :

 1. Приема , изменя и допълва Устава на Сдружението,

 2. Приема други вътрешни актове , включително правилниците и регламента на УС ,

 3. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението ,

 4. Избира и освобождава членовете на УС и Председателя на УС,

 5. Приема и изключва членове ,

 6. Взема решение за участие в други организации ,

 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението,

 8. Приема бюджета на Сдружението ,

 9. Взема решения за откриване и закриване на клонове,

 10. Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски , в това число и встъпителната вноска,

 11. Приема отчета за дейността на УС ,

 12. Отменя решения на другите органи на Сдружението , които противоречат на закона , устава или други вътрешни актове , регламентиращи дейността на Сдружението или на решения на ОС ,

 13. Приема и изменя символите на Сдружението .

 14. Взема решения за разпореждане и обременяване с тежести на недвижимо имущество , собственост на Сдружението , за сключване на договори за наем на недвижими имоти за срок по дълъг - от три години.

 15. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

 

 

Чл.47 Правата по т.1,4,7,8,11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

 

Чл.48 Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението , както и за всичките му членове.

 

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.49 /1/ ОС се свиква най - малко веднъж годишно през първото шестмесечие от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението . Ако в последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС , то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред , датата , часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата в писмен вид се изпраща от УС до всеки от членовете на Сдружението по представен от тях електронен адрес, също така се поставя на мястото за обявления в сградата в която се намира управлението на Сдружението, и двете най малко един месец преди насрочения ден за ОС. Поканата още се публикува в официалния интернет сайт на Сдружението и поне в едно национално ежемесечно списание с ловно - киноложка тематика.

/4/ Към датата на изпращане на личната покана писмените материали , свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

 

КВОРУМ

 

Чл.50 ОС се счита за законно , ако присъстват поне половината плюс един от всички членове . Ако не се образува необходимия кворум , събранието се отлага за един час по - късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно , независимо от броя на явилите се членове.

 

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Чл.51 /1/ : Всеки член на ОС, освен асоциирания / с право на съвещателен глас /, има право на един глас.

 

/2/ Почетните членове - физически лица се ползват с привилегии, съгласно този устав и решение на Общото събрание.

/3/ Асоциираните членове се ползват с всички права и са натоварени с всички задължения но имат право само на съвещателен глас в ОС.

/4/ Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси , отнасящи се до него , неговия съпруг /-а / , или роднини по права линия - без ограничения , по съребрена линия - до четвърта степен , или по сватовство - до втора степен , включително , до юридическите лица , в които той е управител, член на Управителния съвет или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/5/ При процедури на гласуване , всеки член, освен асоциирания, има право на един глас , като се допуска гласуване с писмено пълномощно подписано от упълномощителя . Едно лице може да представлява не повече от един член . Не се допуска преупълномощаване.

/6/ Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, с изключение на решенията за избиране на председател на УС на сдружението, които се вземат с тайно гласуване.

 

 

Чл.52 Решенията на ОС се вземат както следва :

 1. Решенията по чл.46 , т.1 и 7 - с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 2. Във всички останали случаи - с обикновено мнозинство /50% + 1 гласа /от присъстващите .

 3. ОС не може да взема решения по въпроси , които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието , освен ако на събранието присъстват всички членове на Сдружението и те са съгласни въпросът да бъде разгледан.

 

КОНТРОЛ

 

Чл.53 Всеки член на Сдружението , УС или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на ОС или съответствието му с този Устав . Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването му , но не по - късно от една година от датата на приемането му.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.54 Управителният съвет /УС/ се състои от девет физически лица - членове на Сдружението . Членовете на УС се избират от ОС за срок от пет години и могат да бъдат освобождавани предсрочно от ОС само :

 1. По тяхна писмена молба.

 2. При явна незаинтересованост , трайна / повече от 6 месеца / невъзможност за изпълнение на задълженията им или несправяне със задълженията им като членове на УС.

 3. При извършване на действия или бездействия , сериозно увреждащи интересите или авторитета на Сдружението .

 4. До избиране на нов УС старият продължава да изпълнява функциите си.

 

Чл.55 Правомощия на УС :

 1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС

 2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията наУстава

 3. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет

 4. Определя реда и организира дейността на Сдружението

 5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението

 6. Одобрява назначаването на щатните и хонорованите сътрудници , както и техните задължения и възнаграждения

 7. Взема решения по всички други въпроси , които не са в компетентността на ОС

Чл.56 /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС.

/2/ Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му . Ако не направи това в седмичен срок , то може да се свика от всеки един от членовете на УС.

/3/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите , а решенията по чл.55 т.2 и 4 - от всички членове на УС.

/4/ Заседанието е редовно , ако присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващи се считат и членовете , с които има двустранна телефонна връзка , гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения , което се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

/5/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание , ако протоколът за това бъде подписан от всички членове на УС без забележки и възражения.

 

Чл.57 Председателят на УС :

 

 1. Представлява Сдружението пред всички местни физически и юридически лица , държавни и общински органи , организации и учреждения. При невъзможност от негова страна - от друг упълномощен от УС свой член за всеки изричен случай. За представляването му в чужбина може да упълномощи член на ОС , който живее постоянно в съответната страна или често пътува до нея.

 2. Изпълнява решенията на УС и ОС.

 3. Назначава щатните и хоноруваните сътрудници на Сдружението , определя техните задължения и възнаграждения.

 4. Организира дейността на Сдружението .

 5. Предлага на ОС информация за отпадналите членове на Сдружението.

 6. Разпорежда се оперативно с финансовите средства и имуществото на Сдружението , съобразно с решенията на УС и ОС.

 7. Председателят на УС няма право еднолично да се разпорежда и обременява с тежести недвижими имоти , собственост на Сдружението.

 

 

Чл.58 Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред ОС решение на УС , което е взето в противоречие със закона , този Устав или предходно решение на ОС. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването му , но не по - късно от 1 година от датата на вземане на решението.

 

Чл.59 Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето , изготвило протокола , удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите , като поемат разноските за това.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ - ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.60 Дейността на Сдружението се прекратява :

 1. С решение на ОС.

 2. С решение на Окръжния съд по седалището, когато :

. извършва дейност , която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави.

. е обявено в несъстоятелност.

. в други случаи определени в закона .

 

 

чл.61 Решението на съда за прекратяване по т.2 от предходния член може да се постанови по иск на всяко едно заинтересовано лице и/или на прокурора.

Чл.62 В случаите на съдебно прекратяване , прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.63 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация , за което се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

 

Чл.64 /1/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

 

/2/ Ако ликвидатор не е определен от управителния орган , както и в случаите на чл.13, ал.1 т.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел , той се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

 

Чл.65 Ликвидацията се извършва при спазване изискванията на чл.43 от ЗЮЛНЦ.

 

Чл.66 Относно неплатежоспособността , съответно несъстоятелността , редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 

Чл.67 Имуществото , останало след удовлетворяване на кредиторите , се разпределя от ликвидатора.

 

 

РАЗДЕЛ ІV - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.68 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби , се прилагат нормите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав , в случай , че противоречат на закона , се заместват по право от повелителните му правила.

 

Чл.69 Промените в обстоятелствата , подлежащи на вписване по партидата на Сдружението в регистрите на Пловдивски Окръжен съд , се възлага на Председателя на Управителния съвет.

 

Чл.70 Списъкът на членовете , приели този Устав , да се счита за неразделна

част от Устава.


 

 

Зооинж. Георги Христозов
Председател на УС на РКГД