Устав

УСТАВ

НА

РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР

 

РАЗДЕЛ І - ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл. 1. КЛУБ РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице съгласно българското законодателство със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Асеновград, ПК 4230, ул. "Оборище" № 40.

Чл. 2. КЛУБ РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР, наричан за кратко клуба, се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза и е учредено за неопределено време.

Чл. 3. КЛУБ РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР се създава, за да осъществява своята дейност въз основа законите на Република България, Устава и правилниците си, Устава и правилниците на FCI и неговия официален представител в България. Клубът ще работи за пълноправно членство в официалния представител на FCI в България.

Чл.4. Наименованието е КЛУБ РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР.

 

ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

Чл.5. При осъществяване на дейността си Сдружението контактува с държавни органи и учреждения, неправителствени и др. Организации в страната и чужбина. Сдружението може да се асоциира и да членува в наши и международни организации , както и да приема такива за свои членове.

Чл.6. Дейността на Сдружението се извършва въз основа на този Устав и други документи и решения регламентиращи дейността му, както и въз основа на законите на Република България и приходите от дейността му се използват за постигане на определените в този Устав цели на Сдружението.

Чл. 7. Основни цели:

1. да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР;

2. да запази и разпространява кучетата от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР в чист вид;

3. да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си пред широката общественост;

Чл. 6. Задачи за постигане на целите:

1. да води на отчет в общ регистър всички кучета от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР в страната;

2. да прилага единствено и само метода на чистопородно развъждане;

3. да издирва и изучава данни, касаещи породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР, както и да ги предоставя на членовете си и на киноложките издания;

4. да организира за своите членове и поканени гости работни изпитания, специализирани изложби, семинари и конференции, свързани с основните цели.

Чл. 8. Средства за постигане на целите:

1. идентификация чрез татуировка и микрочип на всички кучета родени от родители покрили изискванията за допускане в разплод от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР;

2. издаване на родословие на кучетата от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР съобразно Правилника и Регламента за селекция и развъждане на VDD e.V. - Сдружение Дойч Дратхаар - Германия, ведно с допълнителните изисквания приети от РКГД - Републикански Клуб Германски Дратхаар, БРФК - Българска Републиканска Федерация по Кинология, Международната федерация по кинология - FCI и DDWV - СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР;

3. завеждане на племенните кучета в ПЛЕМЕННА КНИГА;

4. създаване и приемане на правилници и други вътрешни нормативни актове за дейността си, съобразени с тези на FCI и официалният представител на FCI в България;

5. провеждане на окачествяване на кучилата, експертни оценки, прегледи на млади кучета и водене на документация за клубни мероприятия;

6. организиране и провеждане на клубни изложби за форма и косъм и работни изпитания;

7. своевременно информиране на официалният представител на FCI в България за клубни прояви;

8. създаване и поддържане на Web-страница в Интернет;

9. създаване на e-mail връзка между членовете на клуба;

10. поддържане на контакти с клубове и развъдници от други държави за размяна на информация, свързана с дейността на клуба;

11. разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете, Стандарта и тълкувания на стандарта на породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР, според FCI, и други просветни материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучетата от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР ;

12. повишаване качеството на екстериора на кучета от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция, внос на ценни екземпляри от други държави и заплождане;

13. даване на компетентни консултации на членовете си;

14. признаване на развъдници за кучета от породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР, както и представянето им пред официалният представител на FCI в България и FCI;

15. предлагане пред официалният представител на FCI в България на кандидати за национални съдии на породата ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР

 

СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.8. Средствата на Сдружението се набират от:

1. Членски внос.

2. Дарения от членове, както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица.

3. Курсове, обучения, работни изпитания и развъзни изложби организирани от Сдружението.

4. Средства от управление на имуществото на Сдружението, както и приходи от осъществяване на допълнителна стопанска дейност, в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав.


ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

Чл.9. Членският внос е в размер на 50 - петдесет лева годишно, който се внася в брой в касата на Сдружението или платим по банков път в банковата сметка на Сдружението. Членският внос е дължим до 31 март от календарната година. Почетните членове се освобождават от задължение за заплащане на членски внос.

Чл.10. За осъществяване на целите си Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, която следва да бъде свързана с основния предмета на дейност на Сдружението, като използва приходите само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

Чл.11. Стопанската дейност на Сдружението се подчинява на условията и по реда, определени с нормативните актове, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл.12. Сдружението не разпределя печалба.

 

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.13. Имуществото на Сдружението се състои от:

1.Право на собственост и вещни права върху недвижими и движими вещи.

2.Парични средства по банкови влогове .

3.Права върху интелектуална собственост .

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

Чл.14. Средствата на Сдружението се разходват изключително за постигане на целите му.

Чл.15. Средствата на Сдружението са предназначени за:

1. Организиране и провеждане на работни изпитания, развъдни изложби, семинари за обучение на съдии и водачи, курсове и други прояви.

2. Заплащане на щатни и хонорувани служители и преподаватели, режийни разходи за съдии и помощник съдии при провеждане на изпитания и развъдни изложби.

3. Рекламна дейност, издаване на специализирана литература, делови срещи и други .

4. Средства, свързани с ежедневната дейност на Сдружението /кореспонденция, телефонни разговори, пътни разходи, канцеларски материали/.

Чл.16. Набирането на средствата и тяхното разходване се извършва в съответствие с принципите, залегнали в този Устав и законите на РБългария.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

 

Чл.17./1/. В срок до 31.03 на всяка календарна година УС съставя годишен счетоводен отчет.

/2/. В същия срок изготвя и доклад за дейността на Сдружението.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.18. ОС и УС на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРАВОСПОСОБНОСТ

 

Чл.19. Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в Търговският регистър. Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на неговите членове и може да притежава имущество.

 

ПИСМЕНИ АКТОВЕ

 

Чл.20. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.21. Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя на УС, а в чужбина от упълномощено от председателя на УС лице.

Чл.22. По съдебни спорове между Сдружението и управителния му орган, съответно - членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица.

 

УСТРОЙСТВО

 

Чл.23. Устройството на Сдружението се определя от този устав и от закона. Сдружението може да има клонове и други структурни образувания /секции / и в други градове в страната и чужбина. Те нямат право на юридическа регистрация и самостоятелност.

Чл.24. Клоновете се образуват с решение на Общото събрание на Сдружението.

 

РАЗДЕЛ ІІ - ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

ЧЛЕНСТВО

 

Чл.25. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица , които желаят да допринесат за постигане на целите на Сдружението. Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл.26. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност по реда, да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на закона и този Устав, да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.

Чл.27. Всеки член е длъжен:

1. Да спазва разпоредбите на този Устав, да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението и участва активно в осъществяването на целите на Сдружението.

2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие, да спомага за увеличаване на неговото имущество.

3. Да участва в работата на ОС, да участва в подготовката на решения и да ги изпълнява добросъвестно, да предлага лица за избор в управителните и други органи, да избира и да бъде избиран в тях.

4. Да заплаща дължимия съгласно този устав членски внос, както и да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в решение на върховния орган на Сдружението .

5. Да издига авторитета на Сдружението, да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му и уронват престижа и доброто име на Сдружението.

Чл.28. За задължения на Сдружението членът отговаря само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл.29. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица поради смърт, съответно при прекратяване.

Чл.30. Задълженията на членовете на Сдружението не могат да бъдат опрощавани, както и да се прихващат със задължение на Сдружението към друг негов член.

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

 

Чл.31. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Членството в Сдружението може да е:

1.Редовно. След приемане чрез гласуване от ОС има всички права и задължения на редовен член на клуба.

2.Почетно. След приемане чрез гласуване от ОС съответният почетен член има всички права и задължения на редовен член на клуба като ползва превилегията да не заплаща членски внос.

3.Асоциирано. След приемане чрез гласуване от ОС, има право да участва в дейността на сдружението и общото събрание с правото само на съвещателен глас в ОС.

Чл.32. Изискванията към членовете на Сдружението - физически лица са да спазват изискванията и основните принципи на Устава на сдружението , правилника за развъдна дейност на VDD E.v. / Съюз Дойч Дратхаар Германия/ ведно с допълненията към него на РКГД /Републикански клуб Германски Дратхаар/, както и правилниците за работни изпитания на JGHV / Съюз на кучетата за ловно използване Германия/ .

Чл.33./1/. Почетен председател или почетен член на Сдружението може да стане физическо лице или организация с доказани заслуги за развитието на Сдружението.

/2/ Утвърждаване на почетния председател или на член на Сдружението става по предложение на УС и се приема от ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл.34./1/. Нов член се приема от , въз основа на писмена молба отправена до УС на Сдружението с изрично заявление, че приема целите на Сдружението, съгласен е да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на този Устав и в потвърждение на това приемане се присъединява към него чрез подписването му. Кандидатите - юридически лица, представят с молбата и решението на управителните си органи за членство в Сдружението. Новите кандидати за членство в Сдружението имат статут на асоциирани членове до приемането им за редовни членове с решение на УС.

/2/. УС е длъжен да докладва молбата за членство на първото ОС на членовете. ОС на членовете на Сдружението утвърждава докладвания от УС прием на нов член чрез гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/3/. До утвърждаването на приема на нов член от ОС на Сдружението, този член има пълните права и задължения на асоцииран член на Сдружението, с правото само на съвещателен глас в ОС.

Чл.35. Асоциирането на Сдружението или членството му в други организации става с решение на ОС. В изключителни случаи и спешна необходимост такова решение може да бъде взето от УС с пълно мнозинство.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл.36./1/. Прекратяване на членство в Сдружението става:

 1. С едностранно писмено волеизявление от страна на члена на Сдружението до УС.

 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете - физически лица, респективно с прекратяването на членовете юридически лица.

 3. С изключването на член на Сдружението в следните случаи:

- поради неплащане на една или повече вноски годишен членски внос.

- системно неучастие в дейността на Сдружението,

- когато не е присъствал на повече от две последователни заседания на ОС,

- наличие на неизпълнение на изискванията на разпоредбата на чл.32 от този Устав.

/2/.Тези обстоятелства се констатират от УС по документите на Сдружението, който докладва отпадането на ОС и го отразява в документацията на Сдружението.

/3/. Лицата, чието членство е прекратено, нямат право да искат връщане на внесените до момента на прекратяването редовни членски вноски, нито да претендират дял от имуществото на Сдружението. Прекратилия членството си е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

/4/. Лицата, чието членство е прекратено поради неплащане на една или повече вноски, които пожелаят възстановяване на членството си, имат право да го направят след като заплатят дължимите вноски членски внос, но в този случай придобиват статут на асоцииран член.

Чл.37./1/. Решението за изключване на член се взема от ОС по предложение от УС в следните случаи:

 1. При поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо в случай на действия, нарушаващи разпоредбите на устава, вътрешния правилник, правилника за развъдна дейност, както и правилниците за работни изпитания, уронващи престижа и интересите на Сдружението, на неговите членове и др.

 2. При системно неучастие в дейността на Сдружението.

/2/. Предложеният за изключване член не гласува, но има право да участва в разискванията при неговото изключване.

/3/. Предложения за изключване може да прави всеки от членовете, като ги отправя в писмен вид до УС на Сдружението.

/4/. УС е длъжен да докладва постъпилите предложения на първото заседание на ОС.

Чл.38. Прекратяването на почетното членство в Сдружението става с решение на ОС по предложение на УС или на 1/4 от членовете на ОС или по искане на почетния член с писмено заявление до УС, а ако е организация - с писмено заявление от управителния му орган или при прекратяване на дейността, след представен документ от съда.

Чл.39. Прекратяването на асоциирането на Сдружението към други организации става с решение на ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. В изключителни случаи и спешна необходимост такова решение може да бъде взето от УС с пълно мнозинство.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.40. Върховен орган на Сдружението е Общото Събрание /ОС/, негов управителен орган е Управителния съвет /УС/.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.41. /1/ Общото събрание /ОС/ на Сдружението се състои от всички членове на Сдружението.

/2/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

/3/ Редовните членове на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице - друг редовен член на сдружението, да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.42. ОС има следните правомощия:

 1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението.

 2. Приема други вътрешни актове, включително правилниците и регламента на УС.

 3. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.

 4. Избира и освобождава членовете на УС и Председателя на УС.

 5. Приема и изключва членове.

 6. Взема решение за участие в други организации.

 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

 8. Приема бюджета на Сдружението.

 9. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

 10. Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски, в това число и встъпителната вноска.

 11. Приема отчета за дейността на УС.

 12. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението или на решения на ОС.

 13. Приема и изменя символите на Сдружението.

 14. Взема решения за разпореждане и обременяване с тежести на недвижимо имущество, собственост на Сдружението, за сключване на договори за наем на недвижими имоти за срок по дълъг - от три години.

 15. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Чл.43. Правата по т.1,4,7,8,11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл.44. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението, както и за всичките му членове.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.45./1/. ОС се свиква най - малко веднъж годишно през първото шестмесечие от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

/2/. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

/3/. Поканата се изпраща от УС до всеки от членовете на Сдружението, с електронно писмо в случай че са представили електронен адрес, също така се поставя на мястото за обявления в сградата в която се намира управлението на Сдружението и двете най малко един месец преди насрочения ден за ОС. Поканата още се публикува в официалния интернет сайт на Сдружението.

/4/. Към датата на изпращане на личната покана писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

КВОРУМ

 

Чл.46. ОС се счита за редовно и може да взема валидни решения, ако присъстват поне половината плюс един от всички членове. Ако не се образува необходимия кворум, събранието се отлага за един час по - късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно и може да взема валидни решения, независимо от броя на явилите се членове.

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Чл.47./1/. Всеки член на ОС, освен асоциирания /с право на съвещателен глас/, има право на един глас.

/2/. Почетните членове - физически лица се ползват с привилегии, съгласно този устав и решение на Общото събрание.

/3/. Асоциираните членове се ползват с всички права и са натоварени с всички задължения но имат право само на съвещателен глас в ОС.

/4/. Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг /-а /, или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен, включително, до юридическите лица, в които той е управител, член на Управителния съвет или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/5/. При процедури на гласуване, всеки член, освен асоциирания, има право на един глас, като се допуска гласуване с писмено пълномощно подписано от упълномощителя.

/6/. Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, с изключение на решенията за избиране на председател на УС на сдружението, които се вземат с тайно гласуване.

Чл.48. Решенията на ОС се вземат както следва:

/1/. Решенията по чл.42, т.1 и т.7 - с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

/2/. Във всички останали случаи - с обикновено мнозинство /50% + 1 гласа / от присъстващите .

/3/. ОС не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен ако на събранието присъстват всички членове на Сдружението и те са съгласни въпросът да бъде разгледан.

 

КОНТРОЛ

 

Чл.49. Всеки член на Сдружението, УС или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на ОС или съответствието му с този Устав . Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването му, но не по - късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.50. Управителният съвет /УС/ се състои от пет физически лица - редовни членове на Сдружението. Членовете на УС се избират от ОС за срок от пет години и могат да бъдат освобождавани предсрочно от ОС само:

 1. По тяхна писмена молба.

 2. При явна незаинтересованост, трайна / повече от 6 месеца / невъзможност за изпълнение на задълженията им или несправяне със задълженията им като членове на УС.

 3. При извършване на действия или бездействия, сериозно увреждащи интересите или авторитета на Сдружението .

 4. До избиране на нов УС старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл.51. Правомощия на УС:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

 2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.

 3. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

 4. Определя реда и организира дейността на Сдружението.

 5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.

 6. Одобрява назначаването на щатните и хонорованите сътрудници, както и техните задължения и възнаграждения.

 7. Взема решения по всички други въпроси, които не са в компетентността на ОС.

 8. В изключителни случаи и спешна необходимост, взема решения свързани с постъпване или излизане от членство на сдружението в други нестопански организации.

Чл.52./1/. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС.

/2/. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му . Ако не направи това в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете на УС.

/3/. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.51 т.2 ,4 и 8 - от всички членове на УС.

/4/. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващи се считат и членовете, с които има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

/5/. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл.53. Председателят на УС:

 1. Представлява Сдружението пред всички местни физически и юридически лица, държавни и общински органи, организации и учреждения. За представляването му в чужбина може да упълномощи член на ОС, който живее постоянно в съответната страна или често пътува до нея.

 2. Изпълнява решенията на УС и ОС.

 3. Назначава щатните и хоноруваните сътрудници на Сдружението, определя техните задължения и възнаграждения.

 4. Организира дейността на Сдружението.

 5. Предлага на ОС информация за отпадналите членове на Сдружението.

 6. Разпорежда се оперативно с финансовите средства и имуществото на Сдружението, съобразно с решенията на УС и ОС.

 7. Председателят на УС няма право еднолично да се разпорежда и обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Сдружението.

 8. Председателят на Сдружението определя свой Заместник Председател, който може да натовари със своите задължения в свое отсъствие или по негово осмотрение. Това негово решение подлежи на приемане чрез гласуване от членовете на УС.

Чл.54. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на ОС, както и такова, което ограничава правата му като член на сдружението. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването му, но не по - късно от 1 година от датата на вземане на решението.

Чл.55. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето изготвило протокола , удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите, като поемат разноските за това.

 

РАЗДЕЛ ІІІ - ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.56. Дейността на Сдружението се прекратява:

 1. 1. С решение на ОС.

2. С решение на Окръжния съд по седалището, когато:

- извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на

обществения ред или на добрите нрави.

- е обявено в несъстоятелност.

- в други случаи определени в закона.

Чл.57. Решението на съда за прекратяване по т.2 от предходния член може да се постанови по иск на всяко едно заинтересовано лице и/или на прокурора.

Чл.58. В случаите на съдебно прекратяване, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.59. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за което се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.60./1/. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

/2/. Ако ликвидатор не е определен от управителния орган, както и в случаите на чл.13, ал.1 т.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл.61. Ликвидацията се извършва при спазване изискванията на чл.43 от ЗЮЛНЦ.

Чл.62. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 

Чл.63. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя от ликвидатора.

 

РАЗДЕЛ ІV - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.64. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат нормите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Чл.65. Промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване по партидата на Сдружението в Търговският регистър, се възлага на Председателя на УС.

Чл.66. Списъкът на членовете, приели този Устав , да се счита за неразделна част от Устава.


 

Зооинж. Георги Христозов
Председател на УС на РКГД  


 

Можете да свалите устава от тук(.pdf)